TERRESTRISK MILJØ

Renatur AS tilbyr Miljørådgiving, miljøovervåking og forsking knyttet til utbygginger og overvåking. Typiske kunder er utbyggere, industri, entreprenører og offentlige.

Det er strenge krav til undersøkelser og søknader for utbyggere. Kommunene har ansvar etter plan og byggings loven å gi tillatelser til utbyggere. I tilfeller med mistanke om forurensing eller andre viktige naturverdier er det krav til undersøkelser og tillatelse. Renatur har kunnskapen som skal til for å lage de beste løsningene for miljøet, kunden og samfunnet. Vi arbeider for å fjerne eller redusere uakseptabel miljørisiko gjennom risikobasert tiltaks håndtering

Typiske tjenester innenfor miljørådgivning og miljøovervåking er:

  • Undersøkelser, risikovurdering og søknader ifm utbygginger, graving mm.
  • Oppfølginger og miljøovervåking for utbyggere og entreprenører
  • Tiltaksplaner for bevaring av viktige verdier (Naturverdier, menneskeskapte verdier)
  • Undersøkelser og vurderinger for legging av rør og
  • Vurderinger av havnivå endringer (utbygginger i strandsonen)
  • Miljøopprydding av forurenset grunn
  • Undersøkelser i forbindelse med Vanndirektivet
  • Miljøovervåking og risikovurderinger