MARINT MILJØ

Renatur AS tilbyr et bredt spekter av Miljørådgiving, miljøovervåking og forsking rettet mot marine miljøspørsmål. Typiske kunder er utbygginger, industri, havner offentlige aktører.

Det er strenge krav til undersøkelser og søknader for tiltak i sjø. Det er gode grunner til dette siden miljøgifter i sjø har kortere vei til mennesker sammenlignet med forurensing i eksempelvis grunn. Renatur har kunnskapen som skal til for å lage de beste løsningene for miljøet, kunden og samfunnet. Vi arbeider for å fjerne eller redusere uakseptabel miljørisiko gjennom risikobasert tiltaks håndtering

Typiske tjenester innenfor miljørådgivning og miljøovervåking er:

 • Undersøkelser, risikovurdering og søknader ifm utbygginger, mudring mm.
 • Oppfølginger og miljøovervåking for utbyggere og entreprenører
 • Undesøkelser av skipsvrak
 • Modelleringer, vurderinger og søknader for utslipp til sjø
 • Tiltaksplaner for bevaring av viktige verdier (Naturverdier, menneskeskapte verdier)
 • Undersøkelser og vurderinger for legging av rør og kabler på sjøbunn (Utslippsledninger, vanninntak, diverse kabler)
 • Vurderinger av havnivå endringer (utbygginger i strandsonen)
 • Marin forsøpling
 • Miljøopprydding av forurenset sjøbunn
 • Undersøkelser i forbindelse med Vanndirektivet
 • Miljøovervåking og risikovurderinger
 • Måling av strømhastigheter og bølgehøyder
 • Vurderinger av strømmingsendringer
 • Undersøkelser ifm med fiskeoppdrett og avløpsledninger